PL EN DE CZ SL

Language:

PL EN DE CZ SL

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO”
– informujemy Pana/Panią, że:

I. Administrator danych osobowych.
Administratorem Pan/Pani danych osobowych jest spółka MPL Services sp. z o.o., z siedzibą
w Balicach, ul. Kpt. M. Medweckiego 1, 32-083 Balice, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000261676, NIP:
5130118010, REGON: 120285254

II. Inspektor Ochrony Danych.
Może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach ochrony swoich
danych osobowych i realizacji swoich praw z tym związanych, za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres e-mail: iod@mplservices.pl; telefonicznie: 12 258 73 65 w godzinach
pracy biura od godz. 9:00 do godz. 15:00, lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w
pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania.
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z RODO (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w celu
rozpatrzenia i obsługi otrzymanej korespondencji, w tym koniecznego kontaktu oraz
współpracy w tej kwestii, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.

IV. Kategorie Pana/Pani danych, które przetwarzamy.
Będziemy przetwarzać podane przez Pana/Panią dane osobowe.

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Nie przekazujemy Pana/Pani danych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI. Okres przechowywania danych.
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych
w pkt III. celów, a następnie przechowywane do końca okresu przedawnienia potencjalnych
roszczeń oraz w celach archiwalnych, zgodnie z przepisami prawa.

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak skutkować może
niemożnością rozpatrzenia i obsługi otrzymanej korespondencji, w tym koniecznego kontaktu
oraz współpracy w tej kwestii.

VIII. Odbiorcy danych.
Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, bądź osobom trzecim,
które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, wyłącznie w granicach obowiązującego
prawa, jak też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

IX. Przysługujące Panu/Pani prawa.
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych.

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
Pana/Pani dane nie będą wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania
decyzji (w tym profilowania).